BOI KORAT จัดสัมมนา “มาตรการบีโอไอที่นักลงทุนควรรู้ ในปีแห่งการลงทุน” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องอรพิม จังหวัดนครราชสีมา

26 มีนาคม 2562
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “มาตรการบีโอไอที่นักลงทุนควรรู้ในปีแห่งการลงทุน”
เรียน    กรรมการผู้จัดการบริษัทและผู้สนใจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการ   ๒.แบบตอบรับ  ๓.แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
            ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๒  (นครราชสีมา)  กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มาตรการบีโอไอที่นักลงทุน ควรรู้ในปีแห่งการลงทุน” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา   ให้แก่  บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เนื่องจากสำนักงานฯ  ได้มีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มาตรการเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและลดความเหลื่อมล้ำ  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) มาตรการสนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET /MAI  การปรับปรุงและเพิ่มประเภทกิจการ  การปรับปรุงและกำหนดกิจการเป้าหมายเพิ่มเติมสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC  เป็นต้น
 
ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าสัมมนาในครั้งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โปรดลงทะเบียนตอบรับและส่งมาทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๔๓๘ ๔๒๙๙ หรือ Email : korat@boi.go.th   แจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชาภา  ฉอ้อนศรี และนางสาวญาดา วุฒิสิงห์ชัย  พนักงานส่งเสริมการลงทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๓๘ ๔๒๐๐ ต่อ ๔๒๐๗ , ๔๒๑๐                 
                            
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       

              สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
                     Click
   invite_letter.pdf