มาตราการเร่งรัดการลงทุน

24 กุมภาพันธ์ 2559
มาตราการเร่งรัดการลงทุน  http://www.boi.go.th/upload/content/c1_2559_51245.pdf