การประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น Local Investment

21 ตุลาคม 2559
                นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ได้เดินทางเข้าพบนางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559  เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น Local Investment  ซึ่งหลังจากมีการชี้แจงและพูดคุยถึงนโยบายดังกล่าว  ศทภ.2 และ พัฒนาชุมชนฯ มีแผนการจัดสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ
บีโอไอ รุกส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   
                 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  การส่งเสริมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และวิสาหกิจชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ