กิจกรรม“สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

07 กุมภาพันธ์ 2561

                 ด้วย  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   (BOI) จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการขยายตลาดและการลงทุน 
 
                     ในการนี้  ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับคณะดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด/ค่าใช้จ่ายการเดินทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมคณะเดินทางโปรดส่งแบบตอบรับ แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   (รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๕ ท่าน)  เพื่อที่ศูนย์ฯ  จะได้ดำเนินการด้านเอกสารและประสานงานต่อไป     ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน   ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๒  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๘ ๔๒๐๐  E-mail : korat@boi.go.th