คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : หน้าที่ความรับผิดชอบมีอะไรบ้างค่ะ

คำตอบ :

1. สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนแต่งตั้ง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ สำนักงาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และการรักษา ระบบคุณธรรมของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความ รับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การรวบรวมและจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ศูนย์บริการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านการลงทุน และอำนวยความสะดวกในการสำรวจลู่ทาง การลงทุน การหาผู้ร่วมทุน หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนแก่นักลงทุน
(2) ให้บริการและอนุญาตให้อยู่ในประเทศ และอนุญาตให้ทำงานสำหรับช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
(3) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(4) ดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ให้บริการและจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและบรรยากาศการลงทุนของประเทศทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-6 มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงให้เกิดการลงทุนในภูมิภาค
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน
(3) บริหารงานสิทธิและประโยชน์ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการ ส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
(4) สร้างเครือข่ายการลงทุน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


4. สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้า หมาย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย
(2) จัดทำยุทธศาสตร์ชักจูงการลงทุนรายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
(3) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
(4) สร้างเครือข่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มการลงทุน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประชุมเจรจาเกี่ยวกับความตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการลงทุน
(3) ดำเนินการแก้ต่างกรณีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการให้สิทธิและประโยชน์ ด้านการลงทุน
(4) ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบด้านการลงทุนของประเทศต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน
(3) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมทั้ง ติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

7. สำนักบริหารการลงทุน 1 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริม การลงทุนบริหารงานการ ให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรและหมวด อุตสาหกรรมเบาที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน การให้ความคุ้มครอง ติดตาม ตรวจสอบและ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่ง เสริมการลงทุน
(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน เชิงเศรษฐกิจ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขารวมถึง วิธีการ ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนบัญญัติให้เป็น อำนาจของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

8. สำนักบริหารการลงทุน 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลง ทุนบริหารงานการให้ สิทธิและประโยชน์แก่โครงการในหมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ โลหะขั้นมูลฐาน และหมวด ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน การให้ความคุ้มครอง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริม ให้เป็นไปตามเงื่อนไข การส่งเสริมการลงทุน
(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเชิง เศรษฐกิจ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขารวมถึง วิธีการ ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนบัญญัติให้เป็น อำนาจของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

9. สำนักบริหารการลงทุน 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริม การลงทุน    บริหารงานการ ให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการในหมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ขอรับ
(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน เชิงเศรษฐกิจ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขารวมถึง วิธีการ ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนบัญญัติให้เป็น อำนาจของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

10. สำนักบริหารการลงทุน 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลง ทุนบริหารงานการให้ สิทธิและประโยชน์แก่โครงการในหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และหมวดกิจการบริการ และสาธารณูปโภคที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน การให้ความคุ้มครอง ติดตามตรวจสอบ และ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่ง เสริมการลงทุน
(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน เชิงเศรษฐกิจ
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขารวมถึง วิธีการ ให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนบัญญัติให้เป็น อำนาจของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

11. สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนโดยรวม และการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบาย รัฐบาล
(2) ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ ของประเทศ
(3) เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
(4) ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ กำหนดนโยบายและวางเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน
(5) ประสานและจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล นโยบายส่งเสริมการลงทุน และนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(6) ประเมินผลกระทบของนโยบายด้านการลงทุนและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการของสำนักงาน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ ลงทุนและการให้สิทธิและประโยชน์
(2) จัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของคนไทย ในต่างประเทศ
(3) วางแผนพัฒนาการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

13. สำนักสารสนเทศการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ นักลงทุน
(4) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน ออกแบบฐานข้อมูลจัดระบบการ รวบรวม บันทึกข้อมูล การประมวลผล และจัดทำสถิติสารสนเทศด้านการลงทุน
(5) ศึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในของสำนักงานและเชื่อมโยง เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย