บุคลากร

นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์

Miss Thayaporn Srisung

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

โทรศัพท์ : 044-384-201

โทรสาร : 044-384299

e-mail : thayapon@boi.go.th

นายถาวร  กันทวงศ์ 
Mr.  Thaworn  Kantawong

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท : 044-384-202

โทรสาร : 044-384299

e-mail : thaworn@boi.go.th

นาง อรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง

Mrs.  Orapin  Ritthaisong

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท : 044-384-203

โทรสาร : 044-384299

e-mail : orapin.r@boi.go.th

นาง นันทพัชร์ พงษ์ประพันธ์

Mrs.  Nantapat  Pongprapan

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท : 044-384-204

โทรสาร : 044-384299

e-mail : nantapat@boi.go.th

นาย ปกป้อง  จิระเพิ่มพูน

Mr.  Pokpong  Jirapermpoon

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-206

โทรสาร : 044-384299

e-mail : pokpong@boi.go.th

นางสาว ณิชาภา ฉอ้อนศรี

Ms.  Nichapha  Chaonsri

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-207

โทรสาร : 044-384299

e-mail : nichapha@boi.go.th

นางสาว ณัฐิดา พัตน์นอก

Ms.  Natthida  Phatnok

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-208

โทรสาร : 044-384299

e-mail : natthida@boi.go.th

นางสาว ญาดา วุฒิสิงห์ชัย

Ms.  Yada  Wutthisingchai

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-210

โทรสาร : 044-384299

e-mail : yada@boi.go.th

นางสาวเพ็ญวลี ภู่ระย้า

Ms. Penvalee Puraya

พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-211

โทรสาร : 044-384299

e-mail : penvalee@boi.go.th

นาง อัมพร ชูเมือง

Mrs.  Aumporn  Chumuang

พนักงานราชการ (พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท : 044-384-209

โทรสาร : 044-384299

e-mail : aumporn@boi.go.th