ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19

05 มกราคม 2564
                                                   ​ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19   


            ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาติดต่อทุกท่าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19   
     ศูนย์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ประสงค์จะมาติดต่อทราบว่า ท่านสามารถใช้ช่องทางการใช้บริการผ่านระบบ Online หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง e-mail หรือโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเดินทาง 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อ ดังนี้  
1. โทรศัพท์หมายเลข  0 4438 4200  
2. E- mail  :  korat@boi.go.th   
3. OpenChat Line : ข่าวประชาสัมพันธ์ BOI Korat 
4. OpenChat Line : บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนBOI
5. Page Facebook BOI KORAT

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันป้องกันและลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19