บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรม workshop สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการ” วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สัมมนาผ่าน ZOOM WEBINAR

17 มิถุนายน 2564
บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรม workshop สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการ”

 สัมมนาผ่าน ZOOM WEBINAR
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30-12.30 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701-2 และ 4712
e-mail : phitsanulok@boi.go.th