ภาพกิจกรรมงานอบรม “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา

18 ธันวาคม 2560
             ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดอบรมเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560  ณ  ห้องสุรนารีเอ  โรงแรมดุสิตปริ้นเซส   จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานและให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการพิจารณากำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร   คำจำกัดความของเครื่องจักร  และอุปกรณ์แนวทางการพิจารณาในการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ  และให้รับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานและให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการพิจารณาเรื่องวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  160 ท่าน