บีโอไอโคราชขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ"สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป"

16 มกราคม 2562
                       ด้วย  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  (นครราชสีมา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   (BOI) จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ – ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ สาธารณรัฐเกาหลี   เพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการขยายตลาดและการลงทุน 
 
                  ในการนี้  ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับคณะดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด / ค่าใช้จ่ายการเดินทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมคณะเดินทางโปรดส่งแบบตอบรับ แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   (รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๕ ท่าน)  เพื่อที่ศูนย์ฯ  จะได้ดำเนินการด้านเอกสารและประสานงานต่อไป     ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน   ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๒  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๘ ๔๒๐๐  E-mail : korat@boi.go.th