กิจกรรมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 16 และ 17

26 มีนาคม 2562
  
            BOI  ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 16 และ 17 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้พร้อม
สำหรับการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 19 เมษายน 2562
           รายละเอียดหลักสูตรสามา   https://toi.boi.go.th/article/22/1936