บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

  • คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

นโยบายคลัสเตอร์

  • นโยบายคลัสเตอร์

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

  • มาตรการเร่งรัดการลงทุน

เอกสารประกอกบการบรรยาย ภาษาอังกฤษ งานสัมมนา "Opportunity Thailand" วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

  • เอกสารประกอกบการบรรยาย ภาษาอังกฤษ งานสัมมนา "Opportunity Thailand" วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารประกอกบการบรรยาย ภาษาไทย งานสัมมนา "Opportunity Thailand" วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

  • เอกสารประกอกบการบรรยาย ภาษาไทย งานสัมมนา "Opportunity Thailand" วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารการบรรยาย การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และระบบ e-Tax วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

  • เอกสารการบรรยาย การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และระบบ e-Tax วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

คู่มือสัมมนา"บีโอไอกับการให้บริการ Online" วันที่ 30 สิงหาคม 2559

  • คู่มือสัมมนา"บีโอไอกับการให้บริการ Online" วันที่ 30 สิงหาคม 2559