บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

Download แบบฟอร์ม"งานวัตถุดิบ"

 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ
 • หน่วยของวัตถุดิบ
 • การอนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ตามมาตรา 36(1)
 • การอนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ตามมาตรา 36(1) - กิจการ IPO
 • การอนุมัติแก้ไขบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ตามมาตรา 36(1) - กรณีแก้ไขปริมาณ / เพิ่มรายการ
 • การอนุมัติแก้ไขบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ตามมาตรา 36(1) - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ
 • การอนุมัติแก้ไขบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ตามมาตรา 36(1) - กรณีแก้ไขหน่วย
 • การรวมบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36(1)
 • การแก้ไขรวมบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1)
 • การอนุมัติสูตรการผลิต ตามมาตรา 36(1)
 • การอนุมัติสูตรการผลิต ตามมาตรา 36(1) - กิจการ IPO
 • การอนุมัติแก้ไขสูตรการผลิต ตามมาตรา 36(1)
 • การอนุมัติแก้ไขสูตรการผลิต ตามมาตรา 36(1) - กรณีเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์
 • การขออนุญาตส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36(1)
 • อนุญาตให้โอน - รับโอนวัตถุดิบที่นำเข้า ตามมาตรา 36(1)
 • การชำระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบไม่ได้นำมาผลิตส่งออกมาตรา 36(1)
 • การขอชำระภาษีอากรสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1)
 • การชำระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบคงเหลือ ตามมาตรา 36(1)
 • การตัดบัญชีกรณีชำระภาษีแล้ว (กรณีชำระภาษีกับศุลกากรแล้ว)
 • การตัดบัญชีกรณีชำระภาษีแล้ว (กรณีไม่มีหนังสือจากศุลกากร)
 • การนำวัตถุดิบ ส่วนสูญเสีย หรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บนอกสถานที่

Download แบบฟอร์ม * งานตรวจสอบ *

 • รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณางานตรวจสอบ
 • แบบฟอร์มขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 • คำขออนุญาตเปิดดำเนินการ
 • แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ ** โครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต **
 • แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคำขอที่ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน งานตรวจสอบ
 • แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

 • แนวทางการปฏิบัติตามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 • การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
 • การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 • มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563
 • มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน
 • มาตรการเร่งรัดการลงทุน

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 • คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป