บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

Download แบบฟอร์ม"งานวัตถุดิบ"

 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ
 • หน่วยของวัตถุดิบ
 • การชำระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบคงเหลือ ตามมาตรา 30
 • การรวมบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36(1)
 • การแก้ไขรวมบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1)
 • การขออนุญาตส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36(1)
 • อนุญาตให้โอน - รับโอนวัตถุดิบที่นำเข้า ตามมาตรา 36(1)
 • การชำระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบไม่ได้นำมาผลิตส่งออกมาตรา 36(1)
 • การขอชำระภาษีอากรสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1)
 • การชำระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบคงเหลือ ตามมาตรา 36(1)
 • การตัดบัญชีกรณีชำระภาษีแล้ว (กรณีชำระภาษีกับศุลกากรแล้ว)
 • การตัดบัญชีกรณีชำระภาษีแล้ว (กรณีไม่มีหนังสือจากศุลกากร)
 • การนำวัตถุดิบ ส่วนสูญเสีย หรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บนอกสถานที่

Download แบบฟอร์ม * ส่วนสูญเสีย (Scrap) *

 • ด่านศุลกากร
 • ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)
 • ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลายกรณีเศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลายกรณีเศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์
 • ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลายกรณีเศษซากไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลายกรณีเศษซากไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
 • ขั้นตอนที่ 3 การขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ไปต่างประเทศ
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 3 การขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ไปต่างประเทศ
 • ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีส่งออก
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีส่งออก
 • ขั้นตอนที่ 5 การขออนุมัติบริจาคส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 5 การขออนุมัติบริจาคส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)
 • ขั้นตอนที่ 6 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (กรณีบริจาค)
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 6 การขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (กรณีบริจาค)
 • ขั้นตอนที่ 7 การขออนุมัติชำระภาษีอากรส่วนสูญเสีย (ในสูตร)
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 7 การขออนุมัติชำระภาษีอากรส่วนสูญเสีย (ในสูตร)
 • ขั้นตอนที่ 8 การขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (ในสูตร) ออกไปต่างประเทศ
 • คู่มือ - ขั้นตอนที่ 8 การขออนุญาตส่งส่วนสูญเสีย (ในสูตร) ออกไปต่างประเทศ

Download แบบฟอร์ม * งานตรวจสอบ *

 • รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณางานตรวจสอบ
 • แบบฟอร์มขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 • แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ
 • แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ ** โครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต **
 • แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว

การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 • การยกเลิกบัตรส่งเสริม

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

 • การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 • การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
 • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • กำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๖๔ และ ที่ ๒/๒๕๖๔
 • มาตรการกระตุ้นการลงทุน
 • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 • มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้
 • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension)
 • วิธีปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO)
 • การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.๓/๒๕๖๓
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 • แนวทางการปฏิบัติตามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 • การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
 • การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 • การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 • มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 • การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๓
 • มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน
 • มาตรการเร่งรัดการลงทุน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/พิจารณางานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

 • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/พิจารณางานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 • คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป