แนะนำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
บีโอไอ โคราช
หรือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) 
เป็นหน่วยงานราชการ  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นสำนักงานสาขาแห่งแรกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 รับผิดชอบในเขตพื้นที่รวม 8  จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายรัฐบาล โดยดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน คือ  " ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเป้าหมายตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558 - 2564) คือ 
             1.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
             2.ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
             3.ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
             4.ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 

 
            ปัจจุบันสำนักงานฯ มีศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาครวม 7 แห่ง ประกอบด้วย 
                 1. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
                 2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
                 3. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)
                 4. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
                 5. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
                 6. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
                 7. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)