ผังโครงสร้างบุคลากรของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

                

                                                    
นายอิสระ  อมรกิจบำรุง

Mr. Idsara Amornkitbamrung

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

โทรศัพท์ : 0-4438-4201

 e-mail : idsara@boi.go.th

นางอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง

Mrs.Orapin Ritthaisong

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับชำนาญการ พิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4438-4203

e-mail : orapin.r@boi.go.th

นางนันทพัชร์  พงษ์ประพันธ์

Mrs. Nantapat Pongprapan

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-4438-4204

e-mail : nantapat@boi.go.th

นายปกป้อง  จิระเพิ่มพูน

Mr.Pokpong  Jirapormpoon
พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4206

e-mail : pokpong@boi.go.th

นางสาวณิชาภา  ฉอ้อนศรี 

Miss Nichapha Chaonsri
พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4207

e-mail : nichapha@boi.go.th

นางสาวณัฐิดา พัตน์นอก

Miss Natthida  Phatnok
พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4208

e-mail : natthida@boi.go.th

นางสาวญาดา  วุฒิสิงห์ชัย

Miss Yada Wutthisingchai

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4210

e-mail : yada@boi.go.th

นางสาวเพ็ญวลี  ภู่ระย้า

Miss Penvalee Puraya

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4211

e-mail : penvalee@boi.go.th

นางอัมพร  ชูเมือง

Mrs. Aumporn Chumuang

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4438-4209

e-mail : aumporn@boi.go.th