แผนที่

ที่อยู่.......
        ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
        เลขที่  2112/22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
        อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
        โทรศัพท์  0 4438 4200  โทรสาร 0 4438 4299
        E-mail :  korat@boi.go.th
        http://korat.boi.go.th
 
        Regional Investment and Economic Center 2
        2112/22 Mittraphap Road Muang
        Nakhonratchasima  30000
      
 Google  map   
            
https://goo.gl/maps/tMqLFEkNoDYgoGXy6