ข่าวสาร BOI

มติบอร์ด บีโอไอ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 13 มิถุนายน 2565

มติบอร์ด บีโอไอ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 30 พฤษภาคม 2565

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 23 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 06 พฤษภาคม 2565

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

ซับคอนไทยแลนด์ต่อยอดอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย 06 พฤษภาคม 2565

ซับคอนไทยแลนด์ต่อยอดอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย

มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 07 เมษายน 2565

มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565

หน้า 1 / 16