สัมมนา บีโอไอไขปัญหาแรงงาน วันที่ 28 พย 2560

02 พฤศจิกายน 2560
       BOI KORAT จัดสัมมนาเรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงาน”
ในวันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU
รวมถึง กฎหมายแรงงานที่สำคัญต่อการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการและควบคุมการเข้ามาทำงาน
ของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีการเผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ยุค ๔.๐  
ในโอกาสนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในวันเวลาดังกล่าว
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
          โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาที่ 
                  www.boi.go.th/koratlabour