ภาพกิจกรรมคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มีนาคม 2562

06 มีนาคม 2562
                ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  รับคณะจาก สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  นำโดย นายปริเยศ  พิริยะมาสกุล  อัครราชทูต ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน นำคณะสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรญี่ปุ่น เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Connectivity เชื่อมจีนตอนใต้สู่ไทยกับการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของภูมิภาค” โดยในช่วงเช้าคณะได้เข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมนวนคร  บริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โคราชมัตซึชิตะ จำกัด  ในช่วงบ่ายเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรม นายหัสดิน        สุวัฒนะพงศ์เชฎ  และประธานหอการค้า นายชัชวาล วงศ์จร  และเพื่อรับทราบความคืบหน้าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ  - หนองคาย