ปีแห่งการลงทุนปี 2562

12 กรกฎาคม 2562
ปีแห่งการลงทุนปี 2562   
https://www.boi.go.th/un/investment_year