ไฟล์การบรรยาย "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันพฤหัสดบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

25 ตุลาคม 2562
 ท่านสามารถ Download เอกสาร ได้ที่นี่ 
       ไฟล์เอกสาร --->     account.pdf