ภาพกิจกรรมการอบรม "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันพฤหัสดบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

15 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชี

สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

                  

          นายถาวร กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจ

การลงทุนภาคที่ ๒  กล่าวเปิดอบรมวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดยมีวัตถุประสงค์ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม   ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริมและการรายงานผลการดำเนินงานผู้เข้าอบรมยังจะได้ทราบความหมายและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม  และการจัดทำบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม   โดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่สำคัญประกอบกับให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงตามตัวอย่างที่กำหนด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและลดความสับสนเมื่อกลับไปปฏิบัติงานจริง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๐๐  คน   
                  
มีการอบรมโดยคุณอมรา จริตพจน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ จากกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน  วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและคุณวันทนา  ทาตาล  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  จากกองบริหารการลงทุน ๓  บรรยายในหัวข้อ ข้อควรรู้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน