ภาพกิจกรรม“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

15 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ

และวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันศุกร์ที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดนครราชสีมา  

 

      ศทภ.๒ ได้จัดอบรมในหัวข้อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศของสำนักงานฯ ป.๘/๒๕๖๑ เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้มีประกาศสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๙/๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS ๒๐๑๑)  ซึ่งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยังต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  โดยการอบรมมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๘๐ คน

                มีการอบรมโดยคุณชนกพร  หนูหอม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บรรยายเรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และคุณนิรินทร  ศักดิเศรษฐ์   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ กองบริหารการลงทุน ๒   บรรยายเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน