การยื่นขอรับการส่งเสริมผ่านระบบออนไลน์

04 กุมภาพันธ์ 2563
        ท่านใดที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Investment Promotion
ได้ทาง www.boi.go.th หัวข้อ e-Services