สำนักงานได้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31

03 เมษายน 2563

สำนักงานได้ขยายกำหนดเวลาในการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31