บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม ด้วยมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

30 เมษายน 2563
 

             บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน องค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการแก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ประสบปัญหา
 
​               ผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน หรือให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน โดยต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2564

​               ** รายละเอียดตามภาพ**