บีโอไอส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

19 มิถุนายน 2563
 เรื่อง "บีโอไอส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่"

          บีโอไอพร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี
ยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากขึ้น

ตัวอย่างกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่ขอรับบีโอไอได้
-ระบบตรวจจับหรือติดตามสภาพต่างๆ
-ระบบควบคุมทรัพยกรที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำ ปุ่ย เวชภัณฑ์
-ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 https://www.boi.go.th/u…/content/Sor3_2563_5ec2118867e34.pdf

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
โทร.0 2553 8111 กด 1
E-mail
 head@boi.go.th
เว็บไซต์  www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ