การฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง "workshop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

25 มิถุนายน 2563
                ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ได้จัดอบรมออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม WebEx ในหัวข้อ “Work  Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจริญ  และจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการที่ถูกต้องและให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดยมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน  มีการบรรยาย  โดยนายถาวร  กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  ในหัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  วิธีปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการเตรียมเอกสารสำหรับการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  รวมถึงอธิบายขั้นตอนและสอนวิธีการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดดำเนินการ  และถาม - ตอบ  ข้อซักถาม