ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์คอมพานี จำกัด เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนในเศรษฐกิจสูงวัย

02 กรกฎาคม 2563
 
           เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นายถาวร  กันทวงศ์   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และนางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ   เข้าร่วมพูดคุยและหารือกับผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์คอมพานี จำกัด  รวม 8 ท่าน  คณะจากกระทรวงพาณิชย์นำโดย... นางสาวฐะปะนีย์  เครื่องประดิษฐ์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ     บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์คอมพานี จำกัด นำโดย... นาย จิรเทพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ (Bolliger and company)  และนางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก ที่ปรึกษา (Bolliger and Company)   ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน แนวโน้มการลงทุนในเศรษฐกิจสูงวัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ