การจัดงานนิทรรศการ Subcon Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2563

06 สิงหาคม 2563

                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวตามกำหนดการเดิมในวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้  คณะผู้จัดงานจึงต้องเลื่อนการจัดงานออกไปและกำหนดการจัดงานใหม่เป็นวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  
รายละเอียดตาม link  นี้ 
                                   
http://www.subconthailand.com/