ภาพกิจกรรมการจัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Work Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

20 สิงหาคม 2563
               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ได้จัดอบรมออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม WebEx ในหัวข้อ “Work  Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการที่ถูกต้องและให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  โดยมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 ท่าน  มีการบรรยาย  โดยนายถาวร  กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  ในหัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  วิธีปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการเตรียมเอกสารสำหรับการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  รวมถึงอธิบายขั้นตอนและสอนวิธีการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดดำเนินการ  และถาม - ตอบ  ข้อซักถาม