ภาพกิจกรรมคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มารับฟังข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนกับทาง BOI KORAT ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

21 สิงหาคม 2563
            นายถาวร  กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล "การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ" ให้กับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ในวันที่  21   สิงหาคม  2563   เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ทางด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจสามารถนำมาเป็นแนวทางการเรียนการสอน และ เพิ่มวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ