ภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิดงาน“สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช

27 สิงหาคม 2563
         นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และนางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สสว Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์”  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563  ณ  Hall 1 ชั้น 4  ศูนย์การค้า Terminal 21  โคราช  จังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการถ่ายภาพร่วมกันกับผู้สนับสนุนการจัดงาน   งานในครั้งนี้จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเฉพาะ SME ที่มีศักยภาพเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาให้กับมาฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด 19 และเหตุกราดยิงในศูนย์การค้าที่ผ่านมาด้วย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สูงขึ้นในอนาคต      การจัดงานเป็นการรวมสินค้า อาหาร ของดีเมืองโคราชมากกว่า 150 บูธ  และมีการจัดกิจกรรมเสวนาและอบรม China The Great Wall เจาะธุรกิจ ทะลุกำแพงจีน พร้อมกับกิจกรรม Business Matching เพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ