มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

02 กันยายน 2563

บีโอไอ มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขอรับส่งเสริมการลงทุนมาก่อน หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้ว แต่สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหมดลง
 

ด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน 4 ด้าน ได้แก่

 
ปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 
 การลงทุนวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม
 
 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 ปี
 
 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร