บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

16 กันยายน 2563

                                                    บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง
                             มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

                  ในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน องค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการแก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ประสบปัญหา ผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน หรือให้ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน โดยต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2564


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111 กด 1
head@boi.go.th
 www.boi.go.th
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ