การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ผ่านระบบออนไลน์

16 กันยายน 2563

การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว 
สามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้แล้ว

ในระบบการขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (E-EXTEND)

https://e-operation.boi.go.th/ext/signin.php