ไฟล์การบรรยาย “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

28 ตุลาคม 2563
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรม 

             ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ขอส่งไฟล์บรรยาย มาให้พร้อมนี้ตามไฟล์แนบ ทุกท่าน สามารถ download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ
                  มีจำนวน  2  ไฟล์ 

                   1.  Account30oct20.pdf   “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”
                    2.  agriPolicy.pdf             การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร