ภาพกิจกรรมงานอบรมในหัวข้อ “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร” ในวัน ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

30 ตุลาคม 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 กล่าวเปิดงานอบรมในหัวข้อ “แนวทางการปฎิบัติสำหรับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร” ณ ห้องสัมมนา 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 150  ท่าน  มีการบรรยายโดยนางสาวภรภัทร  รัตนเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ  กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   และนายถาวร  กันทวงศ์   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ศูนย์เศรษฐการลงทุนภาคที่ 2