บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

13 พฤศจิกายน 2563
   ​บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)
 
 - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต
 - เพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขาย
 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต
 - ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 - ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น
 
สิทธิประโยชน์
 - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 - ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
 - สิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
 
ขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&language=th