บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่

16 พฤศจิกายน 2563
 
                  บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่ 
     กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV) โดยจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นอย่างน้อย
   - ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
   - BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   - PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
   - ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
   - BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
- กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
- กิจการผลิตสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
- กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
 - ปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
- ขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
                                      <div class=