เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 มกราคม 2564

27 มกราคม 2564
          บีโอไอ  เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ
  คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ
   ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564.........

   - ประเด็น...ทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
     พิเศษ (ตอน 2)
   - มาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 และมาตรการปรับปรุง
     ประสิทธิภาพการผลิต
   - มาตรการช่วยผู้ประกอบการปรับโครงสร้างการผลิต 
   - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ 
   - การช่วยเหลือนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติของ
     บีโอไอ
   - ภาคประชาชนได้อะไรจากการให้สิทธิประโยชน์ด้านการ
     ลงทุนแก่นักลงทุน 
   -  ฟังบทสัมภาษณ์ คลิก :  https://fb.watch/3fCMQ614bJ/ 

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
  0 2553 8111 กด 1
  head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ