ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Submission

22 มกราคม 2564
บีโอไอ อำนวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับส่งเสริมฯ 
 คลิก https://doc.boi.go.th/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 ผ่าน Line OpenChat: e-Submission
 คลิก https://bit.ly/38FRe4O
เพื่อไม่พลาดการติดต่อ