บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

27 มกราคม 2564
    บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมทั้งการผลิต และการบริการ

เงื่อนไขสำคัญ
  - เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม
  - ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ 500,000 บาท สำหรับ SMEs
    (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
  - ต้องเสนอแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้าน
    เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เช่น
  - การนำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากร
    ของกิจการ
  - การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Machine Learning
  -  การนำ Big Data มาใช้ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
  -  นำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเข้าสู่
     ระบบ National e-Payment

   - สิทธิประโยชน์
      ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินที่ใช้ปรับปรุงเป็นเวลา 3 ปี
      ยื่นคำขอส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

     ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
  หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 กด 1
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ