บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

29 มกราคม 2564
บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

- ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย
- 14 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตร/ประมง เซรามิกส์ ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์/เครื่องจักร/ชิ้นส่วน โลจิสติกส์ นิคม/เขตอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนัง และกิจการอื่นๆ
- สำหรับกิจการกว่า 300 ประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
- พิเศษ สำหรับ SMEs ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท และอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

  -  สิทธิประโยชน์ เช่น
  -  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี
  -  ยกเว้น อากรขาเข้าเครื่องจักร
  -  ยกเว้น อากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออก
  - ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565

   ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
   0 2553 8111 กด 1
  head@boi.go.th
   www.boi.go.th
  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ