ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

04 กุมภาพันธ์ 2564
                ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2  (นครราชสีมา) กำหนดจัดฝึกอบรมให้กับบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ  รวมถึงได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาระบบงานโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และรับทราบข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยจัดฝึกอบรมในหัวข้อ“ระบบฐานข้อมูล RMTS Online สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา  
           ศูนย์ฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณัฐิดา          พัตน์นอกและนางสาวณิชาภา  ฉอ้อนศรี พนักงานส่งเสริมการลงทุน โทรศัพท์หมายเลข
0 4438 4207- 8  
               สามารถสำรองที่นั่ง โดยการลงทะเบียน Click  link นี้ และ Scan QR code ตามรายละเอียดแนบ  

           
   https://forms.gle/qphmpQ2jQ9a8EgmK9