ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

30 มีนาคม 2564
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.๒ / ๒๕๖๔  เรื่อง  การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย
ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

         สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่   https://www.boi.go.th/un/boi_announcements