บีโอไอชูหน่วย SMART Visa ดึงบุคลากรคุณภาพสูงเข้าไทย

20 เมษายน 2564
บีโอไอชูหน่วย SMART Visa ดึงบุคลากรคุณภาพสูงเข้าไทย 
สมาร์ทวีซ่า เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
 5 ประเภทของสมาร์ทวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่

1. SMART "Talents" ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
2. SMART "Investors" นักลงทุน
3. SMART "Executives" ผู้บริหารระดับสูง
4. SMART "Startup" ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
5. SMART "Other" คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ์ SMART Visa

* ผู้ถือสมาร์ทวีซ่าจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น
- ได้รับสิทธิ์พำนักในประเทศไทยสูงสุดเป็นระยะเวลา 4 ปี
- ผู้ถือสมาร์ทวีซ่าและคู่สมรสสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
- รายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยทุกๆ 1 ปี (จากปกติต้องรายงานตัวทุก 90วัน)
- สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิ์การพำนักในประเทศไทย เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ์หลัก
สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมและขอสมาร์ทวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://smart-visa.boi.go.th โดยจะทราบผลภายใน 30 วันทำการ