มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

25 พฤษภาคม 2564
ขณะนี้ บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้
เงื่อนไขสำคัญ
โครงการที่ได้รับบีโอไอแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตาม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้
แต่ต้องมีสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งเวลา & วงเงิน”
ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติมอีก 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ mai อยู่แล้ว ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลใช้บังคับไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ ได้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/.../content/17_2564_60668e2238781.pdf
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ