บีโอไอ ขอความร่วมมือ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

25 พฤษภาคม 2564
บีโอไอ ขอความร่วมมือ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
และให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลให้กับบีโอไอ
สำหรับการกรอกใบแนบ ภ.ง.ด.50
เรื่องสิทธิและประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริมการลงทุนสามารถกรอกผ่าน e-filing ได้แล้ว สอบถามวิธีการ
  กรอกใบแนบได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กรมสรรพากร Call Center โทร 1161