มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ

11 มิถุนายน 2564
       มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก. ศบค.) ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ ซึ่งต้องประเมินตนเองผ่านเครื่องมือหลัก 2 แพล็ตฟอร์ม
     Thai Stop Covid Plus (TSC+)
     Thai Save Thai (TST)