ประกาศเรื่องมาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564

15 มิถุนายน 2564
          ขณะนี้ บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้
            เงื่อนไขสำคัญ
 - ต้องอยู่ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด (กิจการกลุ่ม A1 - A3)
 - ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ภายใน 12 เดือนหลัง
    ออกบัตรส่งเสริม

- ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม
 - รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ
   ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.boi.go.th/.../content/5_2564_605ae3d79bc18.pdf


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ